آذر 04, 1401

کنیکت کاری مخازن گاز

در مخازنی با ضخامت شش میل به بالا حتما نیاز به کنیکت کاری داریم. کنیکت کاری اقدامی است که فاصله بین دو ورق را به