آبان 22, 1401

گاز طبیعی مایع

گاز طبیعی مایع (LPG) معرفی گاز طبیعی مایع: وجود فاصله و بعد مسافت بین مخازن طبیعی گاز و مراکز صنعتی مصرف کننده، مستلزم یافتن راهی