دی 28, 1401

منتاژ مخزن گاز

. مرحله منتاژ مخزن: مخزن باید با دقت بسیار زیادی جمع و منتاژ شود،به خطوط جمع شده در فیلم دقت کنید خطوط کاملا یکنواخت و