آذر 27, 1401

انجام تست ut/pt/vt

تمام مخازن حساس مانند مخزن گاز مایع باید از لحاظ کیفیت و جوش ارزیابی شوند و در محدوده استاندارد قرار بگیرند در مهندسی جوشکاری که

آبان 29, 1401

تست ut مخزن

بازرسی جوش التراسونیک در بازرسی جوش التراسونیک یابازرسی جوش به روش ut برای تشخیص موقعیت ، اندازه عیوب سطحی و عمقی نظیر خلل ترک و