آبان 28, 1401

تست هیدرواستاتیک مخزن گاز

سیلندر ها و به طور کلی مخازن تحت فشار باید به طور مرتب بررسی و آزمای ش شوند تا خطرآفرین نباشند که یکی از تست