آبان 29, 1401

تست ut مخزن

بازرسی جوش التراسونیک در بازرسی جوش التراسونیک یابازرسی جوش به روش ut برای تشخیص موقعیت ، اندازه عیوب سطحی و عمقی نظیر خلل ترک و