.

مخزن هزار لیتری با ورق 6میل و سوپاپ اطمینان آلمانی.

مخزن 4000لیتری ذخیره گاز مایع شیرآلات آمریکایی
مخزن ذخیره گاز مایع هزار لیتری ورق 6میل
مخزن گاز مایع هزار لیتری ورق 6میل
مخزن ذخیره گاز مایع 4000لیتری ورق 8میل
مخزن ذخیره گاز مایع 2000لیتری ورق8میل
مخزن ذخیره گاز مایع هزار لیتری ایستاده ورق6میل
مخزن 2000لیتری ذخیره گاز مایع (ساندویچی)6میل
مخزن 4000لیتری ذخیره گاز مایع ورق8میل همراه تاییدیه استاندارد و پلاک
مخزن 1000لیتری ذخیره گاز مایع ورق6میل
مخزن ذخیره گاز مایع هزار لیتری ورق 6میل شیر آلات آمریکایی و تاییدیه مهندسی همراه پلاک تاییدیه
مخزن ذخیره گاز مایع دو هزار لیتری

نه عدد