تمام مخازن حساس مانند مخزن گاز مایع باید از لحاظ کیفیت و جوش ارزیابی شوند و در محدوده استاندارد قرار بگیرند

در مهندسی جوشکاری که روی این مخازن انجام میشود تست الکتراسونیک یا utو تست مایعات نافذ pt و بازرسی جوش چشمی vtانجام شده و تمام نواقص اصلاح شود

آشنایی با تست های ut/pt/vt.

در تست التراسونیک امواجی توسط دستگاه به جوش و تانکر فرستاده میشود تا در صورت وجود هرگونه عیوب عیب ها رفع شده این دستگاه قادر است که کوچک ترین شکاف و نواقص را نشان دهد در صورت وجود مشکل در دستگاه خطوط ال یا وی تشکیل میشوند.

همانطور که در فیلم مشاهده میکنید چنین مخزنی کاملا استاندارد بوده و از لحاظ مهندسی جوشکاری تایید میشود

در تست بعدی که به آن تست مایعات غیر نافذ می‌گوید یا همان pt.ابتدا ماده ای با نفوذ پذیری بالا به خطوط جوش میزند این تست دو مرحله دارد،این ماده که از نفوذ پذیری بسیار بالایی برخوردار است مدتی در روی جوش باقی می‌ماند.سپس در مرحله بعدی که به آن developer میگویند اسپره ای به رنگ روشن به روی اسپره قبلی که معمولا قرمز است زده میشود و پس از خشک شدن نقاط ضعف و اور لپ جوش نمایان میشود .